ورود به سیستم Preview

 

سیستم‌های زیرپوشش

  پایان‌نامه‌ها
   طرح‌های پژوهشی
   نقشه‌ها
   عکس‌ها
   چندرسانه‌ها

 راهنماها

  نحوه ورود به سیستم
  راهنمای کلی زیرسیستمها
  جستجوی ساده
  جستجوی پیشرفته
  نحوه ثبت پایاننامه

 تماس با ما
شما می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکال‌های سایت را به نشانی زیر ارسال کنید

software@ut.ac.ir

 برخی لینکها
برخی لینکهای مهم


جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 43627
عنوان (عنوانها): سرمايه فرهنگي و تاثير آن بر سبك زندگي دختران نوجوان شهر تهران 
نویسنده (نویسنده ها): غائب اناقز، فريده
همکاران: جوادي يگانه، محمدرضا (مشاور علمی)
صادقي فسائي (م)، سهيلا (راهنمای پایان نامه)
گرایش: دانشگاه تهران . دانشكده علوم اجتماعي . گروه جامعه شناسي . رشته مطالعات زنان
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: 1386/04/25
برساخت: 145 ص.:  جدول
زبان اثر: فارسی
نوع پایان نامه:
شماره ثبت: رس3827
شماره بازیابی: رس3827
محلهای نگه داری: - كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي (ثبت: رس3827 بازیابی: رس3827)
- كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني (ثبت: 37524)
چکیده (فارسی): بيان مسئله: پژوهش حاضر در جستجوي آن است كه با سنجش تجربي مفاهيم «سرمايه ‌فرهنگي» و «سبك‌ زندگي»، رابطه‌يِ ميزان‌هاي مختلف سرمايه ‌فرهنگي را با انواع گوناگون سبك ‌زندگي آن‌ها بررسي نمايد و همبستگي سرمايه فرهنگي را با انواعِ سبك‌هاي زندگي مورد مطالعه قرار دهد. براي رسيدن به اين هدف، از چارچوب نظري استفاده شده است كه خطوط اصلي آن را نظريات «پي‌ير بورديو» تشكيل داده‌ است. «سبك‌زندگي»، نماد و نشانه‌اي فرهنگي و اجتماعي به‌شمار مي‌رود كه از طريقِ سه بُعد «هنجارهاي مصرفي(آرايش و پوشش)»، «انتخاب فعاليت‌هايِ گذران اوقات فراغت» و «مديريت بدن» بيان‌شدني است. چرايي و چگونگي انتخاب اين ابعادِ معنادار از نظر فرهنگي و اجتماعي، در انديشه‌يِ «پي‌ير بورديو» به نوع ذائقه‌ها و سليقه‌هاي افراد برمي‌گردد؛ يعني به‌عبارتي گونه‌اي از «سرمايه‌يِ فرهنگي» به‌حساب مي‌آيد. روش: اين پژوهش مبتني بر روش «كمّي» است و براي جمع‌آوري داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه‌يِ توسط محقق ساخته شده، بهره‌يِ فراوان برده است. حجم نمونه را 388 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران تشكيل مي‌دهند كه به روش «نمونه‏گيري خوشه‌اي چند مرحله‌اي» انتخاب شده‌اند. براي بررسي روابط متغيرهاي ياد شده از آزمون‌هاي آماري مناسب در سطح تحليل‌هاي دومتغيره استفاده شده است. نتايج: يافته‌ها حاكي از آن است كه اشكال و سطوح گوناگون سبك زندگي رابطه‌يِ معني‌داري با متغيرهايي دارند كه آشكارا دلالت فرهنگي - سرمايه فرهنگي - دارند. تفاوت در سرمايه‌ فرهنگي علاوه ‏بر تحت تأثير قرار دادن سبك زندگي، مي‏تواند تبعات ديگري هم‌چون تأثيرگذاري بر «نگرشِ سنتي زنانه» نيز داشته باشد. از طرف ديگر، رابطه مستقيم و در سطح قوي بين ميزان پايگاه اجتماعي- اقتصادي با ميزان سرمايه فرهنگي پاسخگويان وجود دارد. به‌طوري‌كه با افزايش ميزان پايگاه اجتماعي- اقتصادي پاسخگويان بر ميزان سرمايه‌يِ فرهنگي آن‌ها افزوده مي‏شود. باتوجه به روابط ذكر شده، رابطه سرمايه فرهنگي با سبك زندگي به نوعي مي‏تواند منعكس كننده روابط پايگاه اجتماعي- اقتصادي با سبك زندگي دختران نوجوان نيز باشد. كليد واژه‌ها: سرمايه فرهنگي، سبك زندگي، هنجارهاي مصرفي، اوقات فراغت، مديريت بدن، نگرش سنتي زنانه.
چکیده (انگلیسی): From the point of view of constructionists, gender (femininity/masculinity) is a social and cultural construct that is actively acquired in the process of socialization and goes beyond inherent biological, physiological or psychological attributes. In this research, we study power structures in sample families of orientation, as represented by boys and girls aged to 30 and living in the city of Tehran. We use the data obtained from an appraisal strategy and thereafter turn to the concepts of patriarchal, matriarchal and collaborative families. Subsequently, reviewing psychological, biological, social psychology, feminist, and sociological paradigms, and with the adoption of a constructionist approach, we study the issue of gender identity and inspect it in relation to various power structures in the family (patriarchal /matriarchal /collaborative) and socio-economic class (high/low). The findings of this research do not reveal any meaningful connection between the socio-economic class and gender identity of the girls and boys and indicate that there is a relatively normal distribution, in both the higher and lower classes, of boys and girls with all four different gender identities (feminine /masculine /Androgyny/uncertain). The results of this research, furthermore, while indicating the existence of various femininities and masculinities among the girls and boys of Tehran, also reveal several discrepancies with respect to the ways in which the power structure in the families of orientation of these individuals has impacted their gender identity. In patriarchal families, gender is derived from one’s sexuality, with more masculine and feminine identities among boys and girls, respectively, than the other forms of gender identity. However, in matriarchal families, while in both genders a higher number identify with bisexuality than the other gender identities, there does not exist any particularly meaningful connection. Boys in such families co
ذخیره: فایل 15 صفحه اول،  فایل تمام صفحه ها


 
< صفحه اصلی | پایان‌نامه‌ها | طرحها | نقشهها | عکس‌ها | چند رسانهها >