ورود به سیستم Preview

 

سیستم‌های زیرپوشش

  پایان‌نامه‌ها
   طرح‌های پژوهشی
   نقشه‌ها
   عکس‌ها
   چندرسانه‌ها

 راهنماها

  نحوه ورود به سیستم
  راهنمای کلی زیرسیستمها
  جستجوی ساده
  جستجوی پیشرفته
  نحوه ثبت پایاننامه

 تماس با ما
شما می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکال‌های سایت را به نشانی زیر ارسال کنید

software@ut.ac.ir

 برخی لینکها
برخی لینکهای مهم


جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 258342
عنوان (عنوانها): تحليل جامعه‌شناختي موقعيت اجتماعي معلمان با تأكيد بر زمينه‌مندي انواع سرمايه، قابليت تبديل و اثزبخشي آن‌ها بر يكديگر (مطالعه‌ي تجربي معلمان شهرستان بيرجند) 
نویسنده (نویسنده ها): تيموري، محمود
همکاران: هاشمي، سيدضياء (مشاور علمی)
بابايي، يحيي (راهنمای پایان نامه)
گرایش: دانشگاه تهران . دانشكده علوم اجتماعي . گروه علوم اجتماعي . پژوهش علوم اجتماعي
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: 1391/12/14
برساخت: ص,175 ص.:  جدول ، پیوست ، نمودار
زبان اثر: فارسی
نوع پایان نامه: کاربردی
شماره ثبت: رس 4497
شماره بازیابی: رس 4497
محلهای نگه داری: - كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي (ثبت: رس 4497 بازیابی: رس 4497)
- كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني (ثبت: 57607)
چکیده (فارسی): رهيافت پژوهش حاضر تحليل شاخص‌هاي موقعيت اجتماعي معلمان و قابليت اثرگذاري آن‌ها بر يكديگر است، و بر اساس چارچوب نظري و مفاهيم بنيادي پير بورديو پيرامون مفهوم سرمايه، مفهوم طبقه و شاخص‌هاي طبقه‌ي اجتماعي و رابطه‌ي آن‌ها با يكديگر، طراحي شده است. اين پژوهش مبتني بر روش كمي ـ پيمايشي است و ابزار جمع‌آوري داده‌ها، پرسشنامه‌ است كه توسط محقق و با توجه به چارچوب نظري تحقيق تدوين گرديده است، حجم نمونه را 480 نفر از معلمان شاغل شهرستان بيرجند تشكيل مي‌دهند كه در دو مرحله، ابتدا به روش نمونه‌گيري طبقه‌اي متناسب و در مرحله‌ي بعد با استفاده از روش تصادفي ساده انتخاب شده‌اند. همچنين جهت بررسي و آزمون فرضيات تحقيق، از آزمون‌هاي آماري مناسب در سطح تحليل‌هاي دو متغيره و چند متغيره‌ي استاندارد شامل تحليل رگرسيون، تحليل عاملي، همبستگي‌ها و تحليل واريانس، با به‌كارگيري نرم‌افزارهاي اس‌پي‌اس‌اس و اِموس استفاده شده است. يافته‌هاي توصيفي تحقيق نشان مي‌دهد كه موقعيت اجتماعي معلمان با توجه به حجم سرمايه‌ي اقتصادي و سرمايه‌ي فرهنگي در سطح متوسط رو به پايين و بر حسب سرمايه‌ي اجتماعي و نمادين در جايگاه متوسط است. يافته‌هاي استنباطي تحقيق نيز در سه مدل جداگانه مورد تحليل قرار گرفت. در مدل اول، روند شكل‌گيري سرمايه‌ي فرهنگي معلمان مورد تحليل قرار گرفت، بر اين اساس سرمايه‌ي اقتصادي، خاستگاه اجتماعي ـ اقتصادي و سرمايه‌ي اجتماعي معلمان بيش‌ترين تأثير را بر سرمايه‌ي فرهنگي آن‌ها داشته است. در مدل دوم، روند شكل‌گيري سرمايه‌ي اجتماعي معلمان مورد تحليل قرار گرفت، طبق نتايج اين بخش سرمايه‌ي فرهنگي و نمادين بيش‌ترين تأثير افزاينده و خاستگاه اجتماعي ـ اقتصادي معلمان نيز تأثير كاهنده بر سرمايه‌ي اجتماعي معلمان دارد، سرمايه‌ي اقتصادي نيز فاقد تأثير مستقيم بر سرمايه‌ي اجتماعي معلمان مي¬باشد. در مدل نهايي تحقيق، سرمايه‌ي اجتماعي و اقتصادي بيش‌ترين تأثير مستقيم بر سرمايه‌ي نمادين و متغيرهاي خاستگاه اجتماعي ـ اقتصادي و سرمايه‌ي فرهنگي به صورت غيرمستقيم اثرگذار و قابل تبديل به سرمايه‌ي نمادين معلمان است.
چکیده (انگلیسی): This research focused on the analysis of teachers’ social status indicators and the capacity of their influence on each other. The framework designed was based on Pierre Bourdieu’s theoretical framework and basic concepts about concepts such as capital, class and social class indicators and their relationships with each other. This research was based on quantitative-survey method and data collection device used was questionnaire designed by the researcher regarding theoretical framework of the research. 480 teachers of Birjand Province constitute the subject samples used in the research who were selected in two stages. In first stage by proportional classical sampling and in second stage based on simple random method. In order to test research hypotheses, the researcher has usedappropriate statistical tests at the levels of standard two- and multi-variable analyses including regression analysis, factorial analysis, correlations, and variance analysis applying SPSS and AMOS softwares. Descriptive findings of the research showed that teachers’ social status regarding the extent of economic and cultural capitals was under middle level and based on social and symbolic capital was at the middle level. Inferential findings of the research were analyzed separately in three models. In the first model the process in which teachers’ cultural capital takes shape was analyzed. Based on this model, teachers’ economic and social capital, social- economic status had the most influence on their cultural capital. In the second model the process in which teachers’ social capital takes shape was analyzed. Based on those findings in this part,teachers’ symbolic and cultural capital had the most increasing influence and theireconomic-social status had a decreasing influence on teachers’ social capital. Also economic capital lacked any direct influence on teachers’ social capital. In the final model, social and economic capital had the most direct influence on symbolic capital and econo
ذخیره: فایل 15 صفحه اول،  فایل تمام صفحه ها


 
< صفحه اصلی | پایان‌نامه‌ها | طرحها | نقشهها | عکس‌ها | چند رسانهها >