ورود به سیستم Preview

 

سیستم‌های زیرپوشش

  پایان‌نامه‌ها
   طرح‌های پژوهشی
   نقشه‌ها
   عکس‌ها
   چندرسانه‌ها

 راهنماها

  نحوه ورود به سیستم
  راهنمای کلی زیرسیستمها
  جستجوی ساده
  جستجوی پیشرفته
  نحوه ثبت پایاننامه

 تماس با ما
شما می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکال‌های سایت را به نشانی زیر ارسال کنید

software@ut.ac.ir

 برخی لینکها
برخی لینکهای مهم


جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 255101
عنوان (عنوانها): مدلسازي ديناميك فرسايش خاك در سازندهاي مارني، مبتني بر خصوصيات بارش و عوامل فيزيكي 
نویسنده (نویسنده ها): ذرتي پور، امين
همکاران: عرب خدري، محمود (مشاور علمی)
سلاجقه، علي (راهنمای پایان نامه)
احمدي، حسن (راهنمای پایان نامه)
گرایش: دانشگاه تهران . دانشكده منابع طبيعي . گروه احياي مناطق خشك وكوهستاني . رشته آبخيزداري - گرايش حفاظت خاك
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
تاریخ دفاع: 1391/10/04
برساخت: 199 ص.:  تصویر ، جدول ، نمودار ، نقشه
زبان اثر: فارسی
نوع پایان نامه:
شماره ثبت: 55682
شماره بازیابی:
محلهای نگه داری: - كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني (ثبت: 55682)
- كتابخانه مركزي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي (ثبت: 5133 بازیابی: 5133)
چکیده (فارسی): كمي كردن فرسايش خاك و عوامل موثر در آن، يكي از بزرگترين چالشهاي اساسي در مديريت و حفاظت خاك و طبعاً مطالعات منابع طبيعي و طرحهاي مديريت و توسعه حوزه هاي آبخيز، در جهت نيل به توسعه پايدار منابع طبيعي است. اين پژوهش، با توجه به مشكلات احداث كرتهاي طبيعي، صرف وقت و هزينه زياد و نيز قابل كنترل نبودن شرايط آزمايش و خصوصيات باران (شدت و مدت)، با استفاده از شبيه ساز باران و رواناب پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري كشور به كمي نمودن فرسايش دامنه اي پرداخت. اين مطالعه با هدف پايش تغييرات زماني و مكاني فرايند فرسايش در سازند حساس زمين شناسي gy1 (مارن گچي- نمكي كم)، با لحاظ نمودن تغييرات شدت بارندگي، درجه شيب و طول دامنه به بررسي آنها، تعيين مقدار كنش و رسوبدهي، چگونگي تغيير پارامترهاي هيدروليكي در سطح دامنه و همچنين اثر متقابل آنها بر يكديگر مي پردازد. در اين راستا، هدف اصلي پژوهش توسعه يك مدل رياضي انتقال رسوب دامنه اي، در برگيرنده فرسايش دامنه اي بصورت توامان روي دامنه هاي مارني است. از اينرو با استفاده از روش تحليل ابعادي "مدل باكينگهام"، با بهره گرفتن از روابط پديده فيزيكي در مشاهدات آزمايشي، به مدلسازي روابط بين اجزاء فرايند مي پردازد. بطور كلي با افزايش شدت بارندگي، درجه شيب و طول دامنه؛ طول شيب تشكيل شيار (آستانه مكاني) كاهش و بسمت بالايي فلوم گسترش مي يابد. افزايش شدت بارندگي و درجه شيب، آستانه هاي مكاني تشكيل شيار و توليد رواناب را با روندي معكوس و تواني كاهش مي دهد. بالارفتن عمق جريان، تاثير مثبتي بر فرايندهاي جداشدن ذرات خاك توسط قطرات باران داشته و دبي رسوب خروجي را با ضريب تبيين (R2= 84/0) افزايش مي دهد و نيز درجه شيب تاثير كاهشي بر مقدار عمق رواناب روي دامنه داشت. از نظر زماني با افزايش درجه شيب و شدت بارندگي، زمان توليد جريان رواناب و هم زمان تشكيل رخساره شيار بطور معني داري كاهش مي يابد. فاكتور فرسايش پذيري سازند مارن gy1، 0015/0 ثانيه برمتر و مقدار تنش برشي بحراني آن،4/0 نيوتن بر مترمربع با ضريب تبيين (R2= 65/0) برآورد شد؛ بنابراين اين سازند حساسيت بالايي به جريانهاي ناشي از بارش و نيز جريانهاي متمركز دارد. بارانهاي با دوره بازگشت دوساله (شدت پايين) رخساره شياري در دامنه هاي كمتراز 6 متر ايجاد نكرد. با افزايش شدت بارندگي، درجه شيب و طول فلوم از سهم فرسايش بين شياري كاسته و به سهم فرسايش شياري افزوده مي شود؛ بطوريكه در شدت 110 ميليمتربر ساعت و شيب 44درصد، فرسايش شياري حدود 90- 95 درصد مقدار هدررفت كل خاك را بخود اختصاص داده است. در نهايت مدل رياضي روش تحليل ابعادي باكينگهام، با شاخص بي بعد حمل رسوب، تابعي از شيب سطح خاك، شاخص بي بعد بارندگي، عدد رينولدز و شاخص بي بعد مقاومت خاك به فرسايش است. ارزيابي مدل رياضي، با سه معيار مختلف مشخص نمود كه مدل داراي صحت و دقت بالا و قابل قبولي در برآورد مقدار باررسوبي دامنه مي باشد. آناليز حساسيت مشخص نمود كه بيشترين حساسيت تابع رياضي توليدشده، به پاي سوم معادله (q_w/v)، يعني عدد بي بعد رينولدز (Re) بوده است. به كلامي ديگر تغيير كوچكي در نوع رژيم جريان (ورقه اي به متلاطم)، بار رسوب خروجي دامنه را به مقدار زيادي تغيير مي دهد.
چکیده (انگلیسی): Quantifying and modeling soil erosion are important challenges in soil management and conservation, natural resources researches, watersheds improvement to accesses sustainabledevelopment in natural resources. In order to quantify and model the effect of rain intensity, slope steepness and length on an erodible marl soilsand existing of the problems to performance of field plots including time spend, high cost and unavailable of test condition and rainfall characteristics (duration and intensity), a study was conducted in the Rainfall and Erosion Simulation Laboratory of Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Iran. Given only few studies have been conducted on knowing the dynamic variations (spatial and temporal) of rill and interrill erosion in general, and especially in Iran, the general goals of this study are to realize the dynamic variations of rill and interrill erosion on degraded rangelands on gy1marl in the country, quantifying and developing a mathematical model of the sediment transport amountbased on relationships between effective parameters on erosion process, given experimental rill incision thresholds, the determined soil shear stress,critical shear stress and soil erodibility factors based on observed data on gy1 marl formation with respect to precipitation characteristics, different slope gradients and slope length by using dimension analysis method of Buckingham. The study showed a high correlation between the rainfall intensity and slope gradient which both can affect the rill incision point, runoff start time, rill start time and the amount of soil loss.The results on the rill incision (spatial and temporal) demonstrated a clear downward trend of the rill incision point, runoff start time, rill start time and an upward trend of soil loss by increasing rainfall intensity, slope gradient and length slope. It was also proved that these parameters (slope gradient, slope length and rainfall intensity) are related directlywith all of the variations of hydraulics such as flow discharge, sediment load,flow velocity, runoff height and shear stressboth spatiallyand temporary.The results revealed that the values of soil erodibility factor (Kr) and critical shear stress of marl soil are 0.0015s m-1 and 0.267N m-2, respectively; with contrast coefficient of 65%. Also, according to the estimated value of marl soil erodibility, marl formation will have high sensitivity against the concentrated flows and high ability to create rill erosion on the high slope ranges. It was also determined that in the first test (i.e. rainfall intensity of 10 mm/h and slope of 22% treatment in two repetitions) did not create rill erosion during the 30 minutes precipitation.The contribution of interrill erosion reduces and the contribution of rill erosionadds with increasing the rainfall intensity;gradient andlength slope, up to 95% at high intensities. Finally, was developed mathematical model to the sediment transport amount by using dimension analysis method of Buckingham, with dimensionless indexes such as sediment transport, slope gradient, rainfall, slope length, Reynolds number and soil resistance factor. The model evaluation shows, developed model has high accuracy and precision to estimating sediment transport load on the hillslopes, also shows high sensitive to Reynolds dimensionless number.
ذخیره: فایل 15 صفحه اول،  فایل تمام صفحه ها


 
< صفحه اصلی | پایان‌نامه‌ها | طرحها | نقشهها | عکس‌ها | چند رسانهها >