ورود به سیستم Preview

 

سیستم‌های زیرپوشش

  پایان‌نامه‌ها
   طرح‌های پژوهشی
   نقشه‌ها
   عکس‌ها
   چندرسانه‌ها

 راهنماها

  نحوه ورود به سیستم
  راهنمای کلی زیرسیستمها
  جستجوی ساده
  جستجوی پیشرفته
  نحوه ثبت پایاننامه

 تماس با ما
شما می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکال‌های سایت را به نشانی زیر ارسال کنید

software@ut.ac.ir

 برخی لینکها
برخی لینکهای مهم


جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 3579
عنوان (عنوانها): نقش سرمايه اجتماعي بر مشاركت : بررسـي تاثيـر سرمايـه اجتماعي بر مشاركت سياسي - اجتماعي (مطالعه موردي روستاي فارسينج از توابع شهرستان سنقر) 
نویسنده (نویسنده ها): اكبري، امين
همکاران: ازكيا، مصطفي (مشاور علمی)
وثوقي، منصور (راهنمای پایان نامه)
گرایش: دانشگاه تهران . دانشكده علوم اجتماعي . گروه علوم اجتماعي . رشته علوم اجتماعي
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع: 1383
برساخت: 158، [11] ص.:  ، نمودار
زبان اثر: فارسی
نوع پایان نامه:
شماره ثبت: رس3520
شماره بازیابی: رس3520
محلهای نگه داری: - كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي (ثبت: رس3520 بازیابی: رس3520)
- كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 (ثبت: 29592 بازیابی: 331P)
نمایه ها: شبكه هاي اجتماعي / مشاركت اجتماعي / مشاركت سياسي / انسجام اجتماعي / سرمايه اجتماعي / فارسينج (سنقر) / رابطه دولت - جامعه
Social networks / Social participation / Political participation / Social cohesion / Social capital / (Farsinj (Sonqor / State society relationship
چکیده (فارسی): تحقيق حاضر با هدف پاسخگويي به اين سئوال آغازين خود شروع شد كه سرمايه اجتماعي و شاخصهاي آن چگونه بر عامل مشاركت سياسي اجتماعي تاثيرگذار است ؟ و در اين ميان خانواده گرايي و فشار گروهي چه نقشي را ايفاء مي‌ كند؟ بنابراين با استفاده از سه چارچوب نظري (نظريه سرمايه اجتماعي پاتنام ، خانواد گرايي راجرز و فشار گروهي ليپست ) در صدد برآمد كه تاثير متغيرهاي فوق را بر مشاركت سياسي اجتماعي و رابطه دروني اين متغيرها را در يابد . لذا با استفاده از روش كمي پيمايشي و تكنيك پرسشنامه پژوهش حاضر صورت گرفت . يافته هاي پژوهش حاكي از آن بود كه كليه متغيرهاي فوق با مشاركت رابطه داشتند گرچه رابطه در هر يك از آنها متفاوت بود. بالاترين شدت متعلق به فشار گروهي (0/67) و پايينترين آن اعتماد به دولت (0/19) كه هر دو از طريق آزمون همبستگي پيرسون در سطح فاصله اي سنجيده شده بودند.بطور كلي نتايج اين تحقيق نشان داد كه وجود سرمايه اجتماعي است گرچه به لحاظ كمي بالاست اما همانگونه كه تحقيق نشان مي دهد اعتماد موجود بيشتر از نوع درون گروهي است و خانواده گرايي بالا نيز دال بر اين واقعيت است، كه چندان نمي تواند مساعد و مناسب توسعه باشد. اعتماد كه در قالب دو مفهوم اعتماد به يكديگر و اعتماد نسبت به دولت مطالعه شد نشان مي داد كه اعتماد افراد نسبت به هم و به شكل نوع درون گروهي آن بسيار بالا ، ولي اعتماد به دولت بسيار پايين است . مي توان اظهار داشت گروههايي كه اعتماد در آنها فراتر از افراد و اعضاي گروه خود بيشتر نيست و خانواده گرايي نيز در آنها نسبتا بالاست از طريق فشار گروهي اي كه بر اعضاي خود اعمال ميكنند آنها را وادار به مشاركت سياسي اجتماعي در سطح بالايي مي نمايند فشار گروهي موجود حاكي از اينست كه گروههايي كه افراد را در بر گرفته اند نقش مهمي در تحميل اراده خود بر اعضا در راستاي مشاركت دارند و بخش زيادي از مشاركت افراد به ويژه از نوع سياسي آن نه تحت تاثير عامل آگاهي سياسي، بلكه حاصل فشاري است كه اين گروهها اعمال مي‌ كنند و خواست و اراده خود را بر اعضاي خود تحميل مي كنند حال اين مي تواند به خاطر رقابت با گروههاي ديگر باشد يا عوامل ديگري دخيل باشند. لذا به نظر مي رسد تقويت اعتماد بالاخص نوع برون گروهي آن، بسط و گسترش نهادهاي مشاركتي و شكل گيري NGO ها، فراخواندن مردم و درگير كردن روزافزون آنها در فرايند توسعه و ب
چکیده (انگلیسی): The present research aimed at investigation the effet of social capital and its categories on political-social participation and the roles of familism and group pressure in the meanwhile. so three theoretical frameworks (Putnam`s social capital theory ,Rodgers`s familism and Lipset`s Group Pressure) were used to specify the effects of these variables. So the study made use of quantitative survey method and questionaire technique. The findings indicated that all these variables had significant relationship with participation but the significance varied among variables. The most significant effect was for group pressure (0.67) and the least one was for trust in govermment 90.19), which were measured by Pearson Correlation in interval scale. Overall, the results of the study indicate that the existence of social capital affects participation level and trust, as Putnam`s most important index of social capital, though guantitatively high, is shown to be of within-group type, and high ......
ذخیره: فایل 15 صفحه اول،  فایل تمام صفحه ها


 
< صفحه اصلی | پایان‌نامه‌ها | طرحها | نقشهها | عکس‌ها | چند رسانهها >