ورود به سیستم Preview

 

سیستم‌های زیرپوشش

  پایان‌نامه‌ها
   طرح‌های پژوهشی
   نقشه‌ها
   عکس‌ها
   چندرسانه‌ها

 راهنماها

  نحوه ورود به سیستم
  راهنمای کلی زیرسیستمها
  جستجوی ساده
  جستجوی پیشرفته
  نحوه ثبت پایاننامه

 تماس با ما
شما می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکال‌های سایت را به نشانی زیر ارسال کنید

software@ut.ac.ir

 برخی لینکها
برخی لینکهای مهم


جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 2382
عنوان (عنوانها): بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل موثر بر شكل گيري آن در شهر تهران 
نویسنده (نویسنده ها): فيروزآبادي، سيداحمد
همکاران: ناطق پور، محمدجواد (راهنمای پایان نامه)
توسلي، غلامعباس (مشاور علمی)
ازكيا، مصطفي (مشاور علمی)
گرایش: دانشگاه تهران . دانشكده علوم اجتماعي . گروه جامعه شناسي . رشته جامعه شناسي
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
تاریخ دفاع: 1384
برساخت: ii ، 281 ص.:  ، نمودار
زبان اثر: فارسی
نوع پایان نامه:
شماره ثبت: رس 3575
شماره بازیابی: 3575رس
محلهای نگه داری: - كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي (ثبت: رس 3575 بازیابی: 3575رس)
- كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6 (ثبت: 30805 بازیابی: 1329P)
نمایه ها: سرمايه اجتماعي / تهران / اعتماد / مشاركت / آگاهي اجتماعي
Social capital / Tehran / Trust / Participation / Social consciousness
چکیده (فارسی): در اين رساله مسئله محوري، تعريف مفهوم سرمايه اجتماعي، عوامل مؤثر بر شكل گيري سرمايه اجتماعي و وضعيت سرمايه اجتماعي با توجه به پهنه‌هاي توسعه‌اي مختلف در سطح تهران مي‌باشد در مقدمه به بررسي ريشه‌هاي جامعه‌شناختي اين مفهوم كه مسئله جامعه‌شناسان مشهور نيز بوده، پرداخته شده است و در بحث ضرورت تحقيق. بحث سرمايه اجتماعي و سياست‌هاي توسعه‌اي و تحولات اجتماعي جامعه در حال گذار ايران آمده است كه در مجموع خاستگاه جامعه شناختي و رويكرد توسعه‌اي سرمايه اجتماعي بحث شده است و سپس اهداف و سئوال هاي محوري طرح آمده است. در قسمت بعد. پيشينه موضوعي تحقيق پيرامون سرمايه اجتماعي و عناصر مفهومي آن در ايران و ساير كشورها آمده و يافته‌هاي اين قسمت با روش فراتحليل، بررسي شده است. در بخش چارچوب نظري، تعريف نظري مفهوم سرمايه اجتماعي از ديدگاه بورديو، كلمن، پاتنام، فوكوياما و افه و فوش آمده و تعريف نهايي از مفهوم ارائه شده است و نظريه‌هاي سرمايه اجتماعي و عوامل مؤثر بر شكل‌گيري آن از نگاه پاتنام. برم و ران، افه و فوش، كريشنا و افف، گليزر، لايبسون و ساكردوت، پاكستون، مرنيسي، استون و ناك را شامل مي‌گردد. در بخش روش شناسي به بررسي روش پيمايش در اين مطالعه پرداخته شده است كه جامعه آماري تحقيق افراد 16 سال به بالاي مناطق 22 گانه تهران بوده و به صورت نمونه‌گيري تصادفي با طبقه‌بندي متناسب با حجم، حجم نمونه1759 نفر انتخاب شده‌اند. در قسمت يافته‌هاي تحقيق، يافته‌ها بصورت توصيفي، همبستگي هاي دو متغيره، رگرسيون و تحليل عاملي مورد بررسي قرار گرفته‌اند. سرمايه اجتماعي در ايت تحقيق با اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، آگاهي و توجه به امور عمومي 0سياسي- اجتماعي)، مشاركت رسمي. مشاركت غيررسمي خيريه اي، مشاركت غيررسمي مذهبي و مشاركت غيررسمي هميارانه، عملياتي شده است و عوامل مؤثر بر شكل گيري سرمايه اجتماعي در معادله رگرسيون چندمتغيره، به ترتيب اهميت عبارتند از: تعهد ديني. سطح تحصيلات. مشاركت رسمي يكي از اعضاي خانواده. نسل. مهاجرت ( مهاجر/غيرمهاجر)، جنس ( زن/مرد) و دين باوري. مي باشد. در اين دحقيق عناصر مفهومي سرمايه اجتماعي مورد تحليل عاملي قرار گرفت و به چهار عامل عمده: عامل اول، اعتماد عمومي، عامل دوم. اعتماد نهادي، عامل سوم، آگاهي و توجه و مشاركت‌هاي رسمي و چهارمين عامل. مشاركت هاي غيررسمي ( خيريه‌اي، مذهبي و هميا
چکیده (انگلیسی): The main topics of dissertation consist of: 1. Definition of social capital 2. Social capital formation or determinants 3. Relation between social capital and development of Teheran regions in introduction discussed sociological origins of social capital, social capital and developmental politics and varieties of transitional sociey of Iran. Literature review section is a Meta analysis of Iranian projects, dissertations, and so on and presented a theoretical diagram of social capital Iranian determinants. Theoretical framework has two sections; the first section is definition of social capital from Bourdieu. Colman, Putnam, Fukuyame, Brehm and Rahn, offe and Fuchs, krishna and uphoff, Glaeser, Laibson and Sacerdote, Paxtone, Mernissi, Stone and knack. Second seciton is individual social capital determinants by Putnam, Fukuyama, Brehm and Rahn, Offe and Fuchs, Krishna and uphoff, Glaeser, laibson and Saccerdote. Method of research is survey and statistical society is over 16 years ...
ذخیره: فایل 15 صفحه اول،  فایل تمام صفحه ها


 
< صفحه اصلی | پایان‌نامه‌ها | طرحها | نقشهها | عکس‌ها | چند رسانهها >