ورود به سیستم Preview

 

سیستم‌های زیرپوشش

  پایان‌نامه‌ها
   طرح‌های پژوهشی
   نقشه‌ها
   عکس‌ها
   چندرسانه‌ها

 راهنماها

  نحوه ورود به سیستم
  راهنمای کلی زیرسیستمها
  جستجوی ساده
  جستجوی پیشرفته
  نحوه ثبت پایاننامه

 تماس با ما
شما می‌توانید نظرها و پیشنهادهای خود و یا اشکال‌های سایت را به نشانی زیر ارسال کنید

software@ut.ac.ir

 برخی لینکها
برخی لینکهای مهم


جزئیات پایان نامه رکورد شماره ی 971
عنوان (عنوانها): تحليل نقش دولت در گسترش و تمركز شهر نشيني در ايران ( با تأكيد بر دولت مدرن) 
نویسنده (نویسنده ها): اميريان، سهراب
همکاران: فرهودي، رحمت اله (مشاور علمی)
حاتمي نژاد، حسين (مشاور علمی)
رهنمائي، محمدتقي (راهنمای پایان نامه)
گرایش: دانشگاه تهران . دانشكده جغرافيا . گروه جغرافياي انساني . رشته جغرافياوبرنامه ريزي شهري
مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی
تاریخ دفاع: 1385
برساخت: 289 ص.:  ، نقشه ، جدول
زبان اثر: فارسی
نوع پایان نامه:
شماره ثبت: 1066
شماره بازیابی:
محلهای نگه داری: - كتابخانه دانشكده جغرافيا (ثبت: 1066)
- كتابخانه دانشكده جغرافيا (ثبت: 1288 بازیابی: 01288/پ)
- كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني (ثبت: 32855 بازیابی: P2950)
نمایه ها: نقش دولت / شهرنشيني / ايران / تمركز شهري / توسعه اجتماعي / توسعه اقتصادي / برنامه هاي توسعه
State role / Urbanization / Iran / Urban concentration / Social development / Economic development / Development programs
چکیده (فارسی): هدف اين رساله بررسي نقش دولت در گسترش و تمركز شهرنشيني در ايران به ويژه در دوره معاصر است. رشد, گسترش و تمركز در نظام شهري يك كشور از عوامل سياسي, اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و اكولوژيكي آن تاثير مي پذيرد. عوامل سياسي- اقتصادي در توزيع ثروت و سرمايه گذاري اهميت زيادي دارند. در اين ميان اهميت دولت آنگاه بيشتر مي شود كه نبض اقتصادي جامعه را در دست بگيرد. در ايران در گذشته دولت بر نظام شهري و اجتماعي مسلط بوده ولي از نظر اقتصادي به بهره هاي حاصله از نواحي روستايي وابسته بوده است. در يكصد سال گذشته و به ويژه با روي كارآمدن دولت مدرن پهلوي, نقش دولت در عرصه اجتماعي گسترده تر شد و دولت عرصه اقتصاد را نيز در چنگ خود گرفت. بدين ترتيب دولت نقش بارزي در توسعه اقتصادي - اجتماعي و به تبع آن شكل دهي به نظام شهري و سكونتگاهي و ايجاد تمركز در آن پيدا كرد. در اين رساله نظام شهري در دوره سنتي و در دوه جديد مقايسه شده و تاثير حاكميت دولت بزرگ بر گسترش و تمركز نظام شهري نشان داده شده و جايگاه دولت در نظام اقتصادي- اجتماعي تشريح گرديده است. نتيجه آنكه در دوره جديد, دولت يكي از عوامل اصلي معماري نظام شهري است. اين امر مشكلات اساسي را آفريده است و دولت بايد جايگاه و نقش اصيل خود را بيابد و از عرصه اقتصاد و جامعه مدني به اندازه شايسته و لازم عقب نشيني كند.
چکیده (انگلیسی): The main objective of this dissertation is to investigate the role of government in expanding and centralizing urbanization in Iran, especially in the contemporary period. The development, expansion and centralization in the urban system of a nation are affected by social, political, economic, cultural and ecological variables. Socio-economic factors play a significant role in wealth distribution and investment. The role of government gains further momentum when it controls the whole economy. In the old times in Iran the government was controlling the social and urban system, but it has been dependent on the revenues and surplus from rural areas. In the past 100 years, especially with coming to power of the modern Pahlavi,s regime, the government expanded its role in the social sector, and consequently it held the economic sector under its grip too. As a result, the government played a considerable role in socio-economic development, and along with that, in urban system, living and centralization. This dissertation compares the traditional and modern urban system in Iran. More specifically, it tries to discuss the role of the big government on urban system, and its position in the socioeconomic planning.
ذخیره: فایل 15 صفحه اول،  فایل تمام صفحه ها


 
< صفحه اصلی | پایان‌نامه‌ها | طرحها | نقشهها | عکس‌ها | چند رسانهها >