مخزنها
لطفا بعد از انتخاب رکورد مورد نظر، روی کلید انتخاب کلیک نمایید.
نام مخزن:
شماره مخزن:
نام کتابخانه:
شرح:
شمارهنام مخزننام کتابخانهشرح
300كتابخانه پرديس البرز  
376كتابخانه مركزي پرديس 2 فني  
7كتابخانه مركزي -تالار اطلاع رساني  
400كتابخانه فني فومن  
287كتابخانه پرديس ارس  
1200كتابخانه پرديس ابوريحان  
503كتابخانه حقوق تطبيقي  
298كتابخانه مركز تحقيقات بين المللي بيابان  
280كتابخانه دانشكده دامپزشكي  
286كتابخانه دانشكده مطالعات جهان  
266كتابخانه دانشكده كارآفريني  
6كتابخانه مركزي و مركز اسناد - مخزن6  
297كتابخانه دانشكده اقتصاد  
284كتابخانه مركزي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي  
283كتابخانه دانشكده منابع طبيعي  
102كتابخانه مركز تحقيقات بيوشيمي و بيوفيزيك  
1نامشخصنامشخص 
2كتابخانه پرديس هنرهاي زيبا  
282كتابخانه دانشكده مديريت  
373كتابخانه دانشكده متالورژي و مواد  
506كتابخانه موسسه ژئوفيزيك  
281كتابخانه دانشكده علوم اجتماعي  
101كتابخانه دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي  
371كتابخانه پرديس يك فني  
501كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي  
106كتابخانه دانشكده زبانها و ادبيات خارجي  
108كتابخانه دانشكده جغرافيا  
502كتابخانه مركز مطالعات عالي بين الملل  
374كتابخانه دانشكده برق و كامپيوتر  
107كتابخانه دانشكده الهيات و معارف اسلامي  
372كتابخانه پرديس 2 فني  
412كتابخانه دانشكده ادبيات و علوم انساني  
304كتابخانه دانشكده محيط زيست  
303كتابخانه دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي  
306كتابخانه پرديس فارابي  
510كتابخانه پرديس علوم  
377كتابخانه انستيتو نفت  
278كتابخانه موسسه روانشناسي  
285كتابخانه دانشكده دامپزشكي - مخزن مرد آباد  
2900كتابخانه پرديس كيش  
1300كتابخانه پرديس ابوريحان  
375كتابخانه كاسپين  
270مخزن پژوهشكده تاريخ علم  
413كتابخانه دانشكده علوم و فنون نوينكتابخانه دانشكده علوم و فنون نوين 
1