جستجوی تقسیمات آکادمیک
لطفا بعد از انتخاب رکورد مورد نظر، روی کلید انتخاب کلیک نمایید.
نام قسمت آکادمیک(فارسی):
نام قسمت آکادمیک(انگلیسی):
نوع قسمت آکادمیک:
کد قسمت آکادمیک:
نام قسمت آکادمیک بالاتر:  ...
فعال است:
قسمتهای بالاتر:
 عنوان فارسیعنوان انگلیسینوعفعال است
دانشكده مهندسي معدن دانشكدهفعال
رشته تاريخ رشتهفعال
فيزيك گرایشفعال
حقوق خصوصي گرایشفعال
مركزتحقيقات بين المللي بياباني دانشكدهفعال
مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني گرایشفعال
رشته مهندسي هسته اي رشتهفعال
رشته مهندسي عمران -سنجش ازدور رشتهفعال
حسابداري گرایشفعال
گروه آموزشي دروس عمومي گروهفعال
گروه زراعت واصلاح نباتات گروهفعال
ارتباط تصويري گرایشفعال
رشته دبيري زبان وادبيات عرب رشتهفعال
گروه طراحي محيط گروهفعال
رشته امور فني كشاورزي رشتهفعال
دانشگاه شهيد بهشتي گروهفعال
مديريت دانشجوئي گروهفعال
نقاشي گرایشفعال
رشته جغرافياي انساني رشتهفعال
رشته گياهشناسي رشتهفعال
مديريت بيمه گرایشفعال
نوازندگي سازايراني گرایشفعال
دانشكده علوم زراعي و دامي دانشكدهفعال
گرايش قلب و عروق و تنفس گرایشفعال
رشته علوم جانوري -بيوسيستماتيك جانوري رشتهفعال
گروه الهيات ومعارف اسلامي گروهفعال
گروه آموزشي دروس عمومي گروهفعال
بازيگري گرایشفعال
رشته جغرافياوبرنامه ريزي شهري رشتهفعال
رشته خاكشناسي رشتهفعال
موسسه ژئوفيزيك دانشكدهفعال
معاونت اداري ومالي دانشكدهفعال
رشته شيمي رشتهفعال
گروه مهندسي برق گروهفعال
رشته عمران فتوگرامتري * غيرفعال رشتهفعال
علوم تشريحي گرایشفعال
رشته مديريت مناطق كويري رشتهفعال
كارتوگرافي گرایشفعال
رشته مهندسي كشاورزي بيماري شناسي گياهي رشتهفعال
دانشكده زيست شناسي دانشكدهفعال
دانشكده زبانهاي خارجي گروهفعال
حقوق قضايي گرایشفعال
رشته تاريخ وفلسفه اموزشي وپرورش رشتهفعال
گروه داروسازي گروهفعال
گروه مناطق بياباني گروهفعال
سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور گروهفعال
رشته مهندسي معماري رشتهفعال
دانشكده مهندسي عمران دانشكدهفعال
معماري گرایشفعال
گروه مهندسي عمران - محيط زيست گروهفعال
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...